Вимоги до матеріалу

Вимоги до статті

1. Матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, шведською, німецькою, іспанською, французькою, італійською мовами.
2. Статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».
3. Автори, які мають намір опублікувати статтю, надсилають на електронну адресу видавництва такі матеріали:
•    рукопис статті (файл у форматі doc, docx);
•    заявку автора;
•   рецензію доктора економічних наук, якщо серед авторів немає доктора економічних наук (сканована копія).
4. Стаття має  містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) (не більше 3 осіб), назву, анотації та ключові слова (до 10 слів) українською, російською та англійською мовами, основний текст матеріалу, що публікується, список використаної літератури (зразок оформлення статті у додатку 1). Рукописи, надіслані з-за кордону, повинні містити анотації мовою оригіналу та англійською мовою.
5. Мінімальний обсяг статті – 15 тис. знаків, максимальний – 28 тис. знаків. Сторінки мають бути пронумеровані.
Назва статті має бути стислою фразою, що описує її зміст.
6. Анотації повинні бути інформативними та повністю зрозумілими, коротко представляти тему; в них зазначаються основні результати та висновки. Анотації повинні містити від 250 до 500 знаків і розміщуються перед текстом статті.
7. Стаття має включати такі необхідні елементи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:
•    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор;
•    виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
•    формулювання цілей статті (постановка завдання);
•    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•    висновки з проведеного дослідження і перспективи подальшого розвитку.
8. Розміщені у статті ілюстративні матеріали мають бути підписані і пронумеровані, виконані у градації сірого кольору (не кольорові).
9. Рисунки, таблиці та формули подаються у тій програмі, в якій вони виконувалися.
10. Список літератури розміщується після тексту статті і повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Бібліографічні посилання позначаються в тексті у квадратних дужках.
11. Посилання на джерела статистичних даних обов’язкові.
Посилання на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали – некоректні.
Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.
12. Заявка автора оформлюється відповідно до додатку 2.
13. Окремим файлом надсилається короткий реферат статті (1500-1700 знаків) українською (російською) та англійською мовами (додаток 3).

Додаток 1 Приклад оформлення статті
Додаток 2 Приклад оформлення заявки від автора(ів)
Додаток 3 Приклад оформлення реферату

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.