The material of the Virtual Session

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТВЕРДОСПЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ


Є.М. АРІСТАРОВ, І.М. ЩЕРБИНА

COMPONENTS OF THE INCREASING REVENUE STRATEGY IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE VALUE MANAGEMENT


D.Yu. LYASHKO

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ЯК СКЛАДОВА ОБЛІКО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА


К.В. Безверхий

ОБЛІКОВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Т.В. БОЧУЛЯ

СУЧАНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  НА  МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


С.В.ДУБІНСЬКИЙ

ПРОБЛЕМЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ


Н.В. КЕШЕНКОВА

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ


В.И.ОСАДЧИЙ

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ СТАДІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА


В.А. ТКАЧЕНКО, Т.С. МІШУСТІНА

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ СЕКТОР ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ


О.М. АЗАРЯН, Ю.О. БІЛЕНЬКА

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АВАНГАРДНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДЕМПФЕР ЧИ ПРОТАГОНІСТ?


В.В. БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ


М.М. ВАКУЛИЧ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ: КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ


А.А.ЗАДОЯ

КРЕДИТНА ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД МВФ


Ю.В. МИРОШНИЧЕНКО

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА


І.Г. ПАВЛЕНКО

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ


У.І. ШТИБЕЛЬ

HARD COLLECTION ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ СТЯГНЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВСЬКОЮ УСТАНОВОЮ


Т.М.БОЛГАР

МОТИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА


І.З. ДОЛЖАНСЬКИЙ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


О.М. ЗБОРОВСЬКА

ВРАХУВАННЯ ЧАСОВОГО ЕФЕКТУ ВІД ВІДСТРОЧКИ НАСТАННЯ МОМЕНТУ ТЕХНІЧНОЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ГЗК


В.Я. НУСІНОВ, А.Б. ЯРОВА

МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ


З.С. ПЕСТОВСЬКА
КІЛЬКІСНИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
Ю. М.ВАРИЧ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ

РАЗВИТИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С.М. АНПИЛОВ,А.Н. СОРОЧАЙКИН
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
П. Й. АТАМАС,О. П. АТАМАС
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Л.М. БАНДОРІНА, Л.І.  ЯРМОЛЕНКО

ЖИТЛОВО-ОРЕНДНА КООПЕРАЦІЯ:

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Т.О.БІЛОБРОВА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ КАК

КРИТЕРИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Н.Е. БОНДАРЕНКО,Е.Б. КАЗАРИНОВА
ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ: ПІДХОДИ ДО ЇЇ СУТНОСТІ
І. М. БУРДЕНКО

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗУРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКА «ДЕФІЦИТУ АКТИВІВ»
Л.А. БУРКОВА
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АРГУМЕНТЫ К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
И.В. ЧЕРНЯЕВА, Ю.А. ЧЕРНЯЕВ
ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
О.Е. ЧОРНАЯ
ТЕОРИЯ КОМПРОМИССА: МОДЕЛЬ ПОЛЕЗНОСТИ И РИСКА,     ЭВРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
Б.А. ДЕМЬЯНЧУК,В.М. КОСАРЕВ
МУЛЬТИПЛИКАТОР ЗНАНИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
З. А. Джигеров,М.В. Дубовик
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
О.А. ЄВТУШЕНКО
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Г.Я. ГЛУХА, О.М. ГЛУХА

ДО ПИТАННЯДЕФІНІТИВНОЇНЕВИЗНАЧЕННОСТІПОНЯТТЯ

«ФІНАНСОВАДІЯЛЬНІСТЬПІДПРИЄМСТВА»
О. Д. ГОДЕС

СТРУКТУРУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА ЙОГО АНАЛІЗОМ
Л.А. ГОНЧАР
РОЛЬ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ: ДИАГНОСТИКА ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
М.В. ГРЕЧКО
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
І.О. ГУБАРЄВА,В.О. ДОРОВСЬКИЙ
СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІСНУЮЧОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОГЛЯДУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
А.В. ХАВАНОВ
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
М.С. ХАВАНОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ
І.М. ІЗВЄКОВА
Міжнародний Досвід формування концепції соціально-відповідального маркетингу
Н.В. КАРПЕНКО

Нові підходи до розподілу витрат на змінні та постійні

в умовах багатопродуктового виробництва
А.Г. КОВАЛЕНКО, Ю.О. НОЧОВНА
Механізм та моделі надання допомоги КНР іноземним державам
В.М. КОЗКА
КОНКУРЕНТНІ ПРІОРИТЕТИ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ В ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
А.С. КРАТЧЕНКО
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ДИНАМИКУ СТОИМОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.В. КРАВЧЕНКО
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
І. В. КУЛЬКО
The investment attractiveness of the grain market in Ukraine: major players and trading partners, recent trends and mid-term outlook
S. KUZNETSOVA, M. ANDREENKO, O. ILCHENKO
ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ
Л.О.ЛІГОНЕНКО, Т.В. ХАРЧУК
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Н.З. МАЧУГА
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЗМІНИ В ГАЛУЗЕВІЙ СТРУКТУРІ ЕКОНОМІК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
А. С. МАГДІЧ
ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В.В. МАКЕДОН
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА «ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ» В ЯКОСТІ КРИТЕРІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ
С. В. МАКСИМОВ, О. Ю. МОНАСТИРСЬКА
МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНИВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.П. МИЩЕНКО, С.С. ЯРЕМЕНКО
МЕТОДОЛОГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
О.С. МОРДОВЦЕВ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ
О.В. МОРОЗ
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ
М.О. НЕЖИВА

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕТОДОМ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ
В.А. ПАВЛОВА, В.Г. МЯЧИН, А.Г. ЖУКОВА

УПРАВЛІННЯ ПОДВІЙНИМИ СТРАТЕГІЯМИ:

ПОСТАНОВНИЙ АСПЕКТ
В.А. ПАВЛОВА, О.В. КУЗЬМЕНКО

Теоретичні аспекти управління

поточними фінансовими потребами підприємства
З.С. ПЕСТОВСЬКА
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЦЕСИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗНАННЯМИ
В.Л. ПІКАЛОВ

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ: СУТНІСТЬ, КОНЦЕПЦІЇ

ТА  МІСЦЕ У ЛІБЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ УКРАЇНИ
Г. М. ПИЛИПЕНКО
РОЛЬ  ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННЯ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
Е.В. ПРУШКІВСЬКА
РОЛЬ ЗОЛОТА В ПОДОЛАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ
Н.В. РЕЗНІКОВА, М.М. ВІДЯКІНА
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ УГОД ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ ДЛЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
О.І. РОГАЧ, В.В. МАКЕДОН
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ю.В. РУДЕНКО
ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ АУДИТУ
А.О. ШАВЛЮК
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ : АНАЛІТИКА МАКРОРІВНЯ
Т.О. ШЕНГЕРІЙ
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ, ЕЁ МЕСТЕ И РОЛИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Е.В. ШЕРГЕЛАШВИЛИ, М.И. КРАВЧЕНКО
Максимізація величини чистого прибутку та мінімізація величини чистого збитку як фактори підвищення ефективності процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства
Г.А. ШИПІЦИНА
СИСТЕМА ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
О.І. Шкапяк
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОБЛЕМ
Г.О. ШКЛЯЄВА
СУТНІСТЬ ТЕОРІЇ ФІНАНСОВОГО РЕЗОНАНСУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ФОНДОВИХ РИНКІВ
П.О. СИДОРЕНКО
СУЧАСНА АКСІОМАТИКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ
А.О. Сімахова
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Т.Д. СІТАШ, С.В. ПІДГАЄЦЬ
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О.Б. СКОРОХОД, Л.І. ЯРМОЛЕНКО
Моделювання рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства
Є.М. Смирнов
АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БАНКУ РОЗВИТКУ
О.І. СТИРСЬКА
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Г.В. СТРОКОВИЧ
МОДИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НОВІ ВИМІРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
І.В. ТАРАНЕНКО
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ
В.В. ТАТАРИНОВ, В.С. ТАТАРИНОВ
ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО  МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
О.В. ТИЩЕНКО
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
А.А. ТКАЧ
ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАН-УЧАСТНИЦ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И.П. ТРУСЕВИЧ
РИНОК БІОУПАКОВКИ: ФАКТОРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
А.М.  ВАКУЛІЧ, В.П. КОЛЕСНІКОВ, В.В. ЖУРАВЕЛЬ
Визначення зони оцінки ефективності управління грошовими потоками в економіці України
В.М. Вареник
Послуги зберігання: особливості визначення собівартості
Н. В. ВАСЮК
ОРГАНИЗАЦИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  ПРИ КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Н. ВИНИЧЕНКО
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ
А.В. ЯНЧЕВ