Материалы Конгресса

TESTING CULTURAL INTELLIGENCE OF UKRAINIAN STUDENTS


R. Boyd Johnson

THE DYNAMITE KING AND THE RUSSIAN ROCKEFELLERS – ALFRED NOBEL AND HIS TWO BROTHERS. 


M. Nobel

IMPACT OF SOCIAL LAWS ON VIABLE ECONOMIC GROWTH


Akhilesh K. Sharma

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО АСОРТИМЕНТУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ОВОЧЕВО–ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ


Ю.С. Амеліна

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТВЕРДОСПЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ


Є.М. Арістаров, І.М. Щербина 

ВИБІР МЕТОДІВ МІНІМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВА


Ю.М. Барташевська

GAMIFICATION– LEARNING BY DOING AND FUN?


Witold T. Bielecki

ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ КЛУБІВ ТА СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ  В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 


С.С. Бєляєва 

ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ БАНКІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ


Т.М. Болгар

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ І САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ


Л.М. Бухаріна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Т.С. Вакарчук

МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


М.М. Вакулич 

ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


В.М. Вареник

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ


О.Ю. Гаркуша, Є.М. Смирнов 

ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Л.Д. Гармідер

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 


Г.Я. Глуха
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Л.С. Головко

АКТИВІЗАЦІЯ УТИЛІЗАЦІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ АВТОМОБІЛЬНИХ ГУМОВИХ ШИН В УКРАЇНІ

О. О. Гранкін, А. О. Житницький


О БИРЖЕВЫХ МОТИВАХ И ПРЕДВОСХИЩЕНИИ ХОДА ТОРГОВ


О. А. Гузеев 

НАУЧНЫЙ СЕКТОР ГЕНЕРАЦИИ ЗНАНИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ


В.А. Долятовский, М.В. Гречко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ


Л.І. Донець, О.В. Сергєєва

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


С.В.Дубінський

ДЕРЖАВНО-ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ


І.В. Дульська

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА


Е. А.  Жуков 

ВНУТРЕННИЙ СОВОКУПНЫЙ СПРОС: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА


А.А. Задоя

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНЦЕПЦИЯХ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ


А.Г. Злотников
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

Л.М. Злотникова


К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ ВЫБОРА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Л.А. Карасѐва


ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ «ТЕОРИИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

Н.В. Кешенкова


ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР - ОСНОВА  РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ


Н.В. Климова

ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Н.І. Климович
НОВЫЙ ПРАГМАТИЗМ – ЭКОНОМИКА И ПOЛИТИКA БУДУЩЕГО  

Г. В. Колодко


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ


Т.О.Костенко

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


Н. М. Краус

ІНТЕГРОВАНА УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЛОКАЛЬНІ РІШЕННЯ В ЕПОХУ НООСФЕРИ


С.А. Кузнецова

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


О.В. Кузьменко
ПРОБЛЕМАТИЧНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО  ЗРОСТАННЯ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

С.В. Кузьмінов


ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ:  ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ

К.В. Кухтін, В.М. Клочко


МОНІТОРИНГ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ТНК

Е. Н. Лимонова


НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН ЦСЄ


А.С. Магдіч
УЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ В БИБЛИИ  И  В КОРАНЕ

Т.Н. Малькова


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

В.М. Орлова


КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Г.В. Ортіна


СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ


В.Л. Осецький, О.В. Красота
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ

В.А. Павлова


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Г.О. Партин 


РИСИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

В.Є. Петруня


ЦИКЛІЧНІ ЯВИЩА В УРАНОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЇХ АНАЛІЗ


О.Б. Письменна

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ


Г.А. Рижкова

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 


Г.А.Романенко
НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ –  ЮБИЛЯРЫ 2014 ГОДА
Д.С. Рязанов, И.С. Корскова, И.С. Савушкина,
А.В. Селиванов, В.М. Тютюнник
РЕСУРСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

А.З.Селезнев, Л.Г.Чередниченко


МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСАХ  ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

О.Р. Сергєєва


ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ УКРАЇНИ 


Н.С. Ситник
ИМИТАЦИОННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ЛЕОНТЬЕВА

Ю.К. Тараненко, Н.О. Ризун, М.В. Гудим 


ОБ ЭВОЛЮЦИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА


В.Н. Тарасевич
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ САМОРЕГУЛЮЮЧИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

В.А. Ткаченко


ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ  У КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

О. І. Тулай


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ

Ю.З. Тутаева


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТУЛАТЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ


Ю.А. Филиппов , Н.Н. Корпан, В.М. Тютюнник 

КОРУПЦІЙНО-ТІНЬОВІ ВІДНОСИНИ:  ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ


М.В. Фоміна
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ КОРПОРАЦІЙ

М.С. Хаванова


ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ  ВИРОБНИЧОГО ХЛІБОПЕКАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА


О.Ю. Холодова
ОСНОВЫ НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ТЕОРИИ

И.В. Черняева


АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

В.Я. Швець


ІНТЕРАКТИВНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА

Г.О. Шкляєва


ЕФЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО ВПЛИВУ  НА СПОЖИВАЧІВ

С.С. Яременко